نمایشگاه های داخلی و بین الملل

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي

چهارشنبه-1397/01/28

شنبه -1397/01/31

ساعت 16 الی 22

بازدید متخصصین، ساعت و تاریخ

لینک ثبت نام وب سایت

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

سه شنبه-1397/02/04

جمعه -1397/02/07

ساعت 16 الی 22

بازدید متخصصین، ساعت و تاریخ

لینک ثبت نام وب سایت

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو

چهارشنبه-1397/02/19

شنبه -1397/02/22

ساعت 16 الی 22

بازدید متخصصین، ساعت و تاریخ

لینک ثبت نام وب سایت

حامیان