گزارشی از نوزدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان