رضایت مشارکت کنندگان از اولین نمایشگاه تخصصی گلخانه، باغبانی و نهاده‌ها