استقبال پرشور مردم اصفهان از نمایشگاه مبلمان خانگی