غرفه سازان مورد تایید


شماره همراه شماره ثایت مدیریت نام
09134099985 031-36305236 آقای ضیایی شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان
09131036386 031-32232805 آقای حر فدک گرافیک (کانون)
09133196843 031-32642841 آقای شاهپیری نیاصرم اسپادانا (شرکت)
09131653867 031-35313633 آقای پهلوان ابداع گران
09131667792 031-37759248 آقای ریحانی آرایه راد اسپادانا (شرکت)
09031115139 - آقای موحدیان عطار خط اثر و ماندگار اسپادانا (شرکت)
09131115478 03195015478 آقای فرحزادیان امیران
09394598148 03132672415 آقای زارع شریف رادیس خلق ایده ها
09133009343 03132613070-90 آقای نصر اصفهانی ایستا
09133052340 03136673161 آقای فتحی پور چهارباغ
09133049089-09131190281 0313349530 آقای زارعی ویست
09133177587 0313349530 آقای منتظرالقائم طرحکده
09131023562 03195013525-6 آرش گلستانیان ایرانا گرافیک
09132120452-09132940901 03135234111 اکبر حسن زاده و هادی غلامی مهر کوشان دیبا
09131042389 03132343164 آقای دانش کیا جاوید سازه تخت جمشید
02122240011 علیرضا آموخته مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

 

  جهت دریافت قوانین و مقررات غرفه سازی کلیک نمایید

حامیان