غرفه سازان مورد تایید


شماره همراه شماره ثایت مدیریت نام
09134099985 031-36305236 آقای ضیایی شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان
09131036386 031-32232805 آقای حر فدک گرافیک (کانون)
09133196843 031-32642841 آقای شاهپیری نیاصرم اسپادانا (شرکت)
09131653867 031-35313633 آقای پهلوان ابداع گران
09131667792 031-37759248 آقای ریحانی آرایه راد اسپادانا (شرکت)
09031115139 - آقای موحدیان عطار خط اثر و ماندگار اسپادانا (شرکت)

 

  جهت دریافت قوانین و مقررات غرفه سازی کلیک نمایید

حامیان