بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و اهدا لوح تقدیر به مشارکت کنندگان

(Water 2017)

حامیان