تاریخچه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان

شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان فعاليت خود را در سال 1372 آغاز نمود و به لطف الهي تاكنون روند رو به رشدي را با سرعت قابل توجهي دنبال كرده است.
شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان رسالت خويش را با برگزاري نمايشگاه با موضوع‌هاي متعدد و متنوع و با هدف اصلي ايجاد بستر اقتصادي مناسب، رقابت سالم، شناسايي واحدهاي برتر و ايجاد ارتباط بين اعضاي مجموعه‌هاي مختلف صنعتي، فرهنگي، هنري، خدماتي و . . . دنبال نموده است. فعاليت شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان از بدو تاسيس تاكنون به قرار زير بوده است :
 • صدور 9 مجوز برگزاري نمايشگاه
  1372
 • صدور 9 مجوز برگـزاري نمايشـگاه
  برگـزاري 3 نمايشگاه تخصصي داخلـي و برگزاري 1 نمايشگاه خارجي
  1373
 • صدور 4 مجوز برگزاري نمايشگاه
  برگزاري 7 نمايشگاه تخصصي‌ داخلي و برگزاري 1 نمايشگاه خارجي
  1374
 • صدور 1 مجوز برگزاري نمايشگاه
  برگزاري نمايشگاه و برگزاري 6 نمايشگاه تخصصي داخلي
  1375
 • صدور 2 مجـوز برگزاري نمايشـگاه
  برگزاري 7 نمايشگاه تخصصي و داخلي و برگزاري 1 نمايشگاه خارجي
  1376

 • برگزاري 9 نمايشگاه تخصصي داخلي
  1377

 • برگزاري 17 نمايشگاه تخصصي داخلي و برگزاري 1 نمايشگاه خارجي
  1378
 • برگزاري 11 نمايشگاه تخصصي داخلي و 4 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 2 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 18 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 7 نوبت
  1379
 • برگزاري 12 نمايشگاه تخصصي داخلي و 7 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 2 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 21 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 7 نوبت
  1380
 • برگزاري 8 نمايشگاه تخصصي داخلي و 11 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 4 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 23 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 7 نوبت
  1381
 • برگزاري 17 نمايشگاه تخصصي داخلي و 9 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 2 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 28 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 10 نوبت
  1382
 • برگزاري 24 نمايشگاه تخصصي داخلي و 12 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 3 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 38 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 9 نوبت
  1383
 • برگزاري 18 نمايشگاه تخصصي داخلي و 18 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 1 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 37 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 4 نوبت
  1384
 • برگزاري 15 نمايشگاه تخصصي داخلي و 16 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 4 نمايشگاه خارجي
  مجموعاً 35 نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي 1 نوبت
  1385
 • برگزاري 25 نمايشگاه تخصصي داخلي و 18 نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري 6 نمايشگاه خارجي و اعزام هيأت تجاري – بازاريابي مجموعاً 49 نمايشگاه
  1386
 • برگزاري 23 نمايشگاه تخصصي داخلي و 20 نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري 3 نمايشگاه خارجي و 2 مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاريابي مجموعاً 48 نمايشگاه و بازديد
  1387
 • برگزاري 27 نمايشگاه تخصصي- داخلي و 17 نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري 4 نمايشگاه خارجي و 2 مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاريابي مجموعاً 50 نمايشگاه و بازديد
  1388
 • برگزاري 27 نمايشگاه تخصصي – داخلي و 20 نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري 5 نمايشگاه خارجي و 1 مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاريابي مجموعاً 53 نمايشگاه و بازديد
  1389
 • برگزاری 26 نمایشگاه تخصصی – داخلی و 20 نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری 4 نمایشگاه خارجی و 2 مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاریابی مجموعا 52 نمایشگاه و بازدید
  1390
 • برگزاری 28 نمایشگاه تخصصی – داخلی و 18 نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری 2 نمایشگاه خارجی و 2 مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاریابی مجموعا 50 نمایشگاه و بازدید
  1391
 • برگزاری 33 نمایشگاه تخصصی – داخلی و 16 نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری 5 نمایشگاه خارجی و 3مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاریابی مجموعا 57 نمایشگاه و بازدید
  1392
 • برگزاری 16 نمایشگاه تخصصی – داخلی و 21 نمایشگاه بین المللی و برگزاری 10 نمایشگاه عمومی، آموزشی، فرهنگی و همچنین برگزاری 9 نمایشگاه خارجی و 2مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاریابی مجموعا 58 نمایشگاه و بازدید
  1393
 • برگزاری 18 نمایشگاه تخصصی – داخلی و 18 نمایشگاه بین المللی و برگزاری 11 نمایشگاه با رویکرد فرهنگی و عمومی و همچنین برگزاری 10 نمایشگاه خارجی و 2مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري – بازاریابی مجموعا 59 نمایشگاه و بازدید
  1394
 • برگزاری 20 نمایشگاه تخصصی – داخلی و 17 نمایشگاه بین المللی و برگزاری 6 نمایشگاه با رویکرد فرهنگی و عمومی و همچنین سازماندهی پاویون ملی ایران در 11 نمایشگاه معتبر خارجی و اعزام هیأت تجاری- بازاریابی برای بازدید از 2 نمایشگاه مطرح خارجی مجموعا 56 نمایشگاه
  1395

حامیان