همایش های سال 1397

تغذیه مقدماتی جوجه‌های گوشتی

جمعه - 1397/01/31

ساعت 16:15 الی 17:30

برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

تولید و انجماد اسپرم اسب

جمعه - 1397/01/31

ساعت 18 الی 19:30

برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

تولید و انجماد جنین دام‌های اهلی

جمعه - 1397/01/31

ساعت 20 الی 21:30

برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

حامیان