یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق- الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق- الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

شروع: 1400/7/20 تا 1400/7/23

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات