پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی وکارگاهی )

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت (تجهیزات صنعتی وکارگاهی )

شروع: 1399/4/25 تا 1399/4/28

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://www.isfahanisief.ir

ثبت نام:

توضیحات