اولین نمایشگاه رونق تولید

اولین نمایشگاه رونق تولید

شروع: 1398/6/26 تا 1398/6/29

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -6-03132618001

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : //

ثبت نام: //

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -6-03132618001
-------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم رفسنجانی-03132606602-09134632313