اولین نماشگاه صنایع خلاق

اولین نماشگاه صنایع خلاق

شروع: 1397/9/29 تا 1397/10/1

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://ci-fair.ir

ثبت نام:

توضیحات