بازدید شهردار اصفهان از بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام