بازدید استاندار اصفهان از بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام